Schrijfcursussen

Aanmelden voor een cursus geschiedt met het online aanmeldformulier op de website. Een aanmelding betekent nog geen inschrijving. Pas zodra wij betaling van het volledige bedrag hebben ontvangen, is de cursist voor de betreffende cursus ingeschreven. Een aanmelding kan te allen tijde kosteloos worden ingetrokken. Facturen moeten twee weken voor de eerste cursusbijeenkomst zijn voldaan. Aanmeldingen waarvan de factuur niet op tijd wordt betaald komen automatisch te vervallen zonder dat er sprake is van enige verplichting voor zowel de school als de cursist. Binnen 14 dagen kan een inschrijving kosteloos worden geannuleerd met volledige restitutie van betaalde gelden met dien verstande dat een cursus logischerwijs niet geannuleerd kan worden na de eerste bijeenkomst.

Facturen kunnen worden voldaan via een bankoverschrijving (internetbankieren) of via de internetkassa (iDEAL). Contante betalingen zijn niet mogelijk.

Tot twee weken voor de dag van de eerste cursusbijeenkomst kan de cursist kosteloos annuleren. De cursist krijgt dan het volledige cursusbedrag teruggestort. Indien de cursist minder dan twee weken voor het begin van de cursus annuleert, maar nog voor de dag van de eerste cursusbijeenkomst, ontvangt hij/zij 75% van het cursusbedrag retour. Op de dag van de eerste cursusbijeenkomst of nog later is annuleren en restitutie niet meer mogelijk.

Een inschrijving annuleren kan schriftelijk of per e-mail. De cursist ontvangt een bevestiging van de annulering per e-mail, dat bericht is tevens bewijs van annulering.

De Scenariovakschool behoudt zich het recht voor een cursus niet door te laten gaan indien het aantal inschrijvingen achterblijft bij de verwachtingen (minder dan 6 deelnemers). Als dat het geval is ontvangt de cursist daarover zo spoedig mogelijk bericht. Alle reeds betaalde bedragen m.b.t. de cursus worden volledig gerestitueerd.

Bij overintekening binnen de inschrijftermijn vormt de school een of meerdere parallelgroepen met andere docenten. Cursisten krijgen dan de gelegenheid een voorkeur op te geven. Indien wij een cursist niet kunnen plaatsen bij de docent van zijn voorkeur, en hij niet bij een andere docent wenst deel te nemen, heeft de cursist recht op volledige restitutie van het cursusgeld.

Plaatsing geschiedt op volgorde van inschrijving (dat dus gelijk is aan het moment van betaling). Wij doen ons uiterste best iedereen die zich op tijd inschrijft een plaats te bieden. Toch kan het ook bij tijdige inschrijving voorkomen dat een cursus vol zit. De cursist krijgt daarover zo spoedig mogelijk bericht en de betaling wordt teruggestort. 

De cursusbijeenkomsten vinden plaats op de data en tijden conform het cursusrooster zoals dat vermeld staat op de website. Indien een of meerdere lessen van de cursus wegens onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte van de docent) niet door kunnen gaan, worden deze zo spoedig mogelijk ingehaald op een in overleg met de deelnemers vast te stellen datum. Is de cursist onverhoopt verhinderd op de dag dat een les wordt ingehaald, dan heeft de cursist recht op restitutie van een evenredig deel van het cursusgeld (per les 1/8 deel van het cursusgeld).

Heeft de cursist om een van voornoemde redenen recht op restitutie van gelden, dan worden deze binnen 14 dagen terugbetaald. Terugbetaling vindt plaats op het bankrekeningnummer waarvan wij de betaling hebben ontvangen.

Het cursusgeld bedraagt € 475 voor de basiscursus en € 675 voor de cursus Filmscenario. Voor de verkorte introductiecursus (6 lessen) geldt een tarief van €350.

Er bestaat geen recht op restitutie voor niet-gevolgde lessen of wanneer de cursus uit eigen beweging voortijdig wordt onderbroken. Ook indien er sprake is van overmacht in de persoonlijke omstandigheden van de cursist, is dit voor eigen risico van de cursist.

Met ondertekening of elektronische verzending van het aanmeldformulier verklaart de cursist notie te hebben genomen van de algemene voorwaarden, en zodra de cursist zich door middel van het betalen van de factuur heeft ingeschreven, verklaart hij/zij met deze voorwaarden akkoord te zijn.

Om de inschrijving te verwerken worden de persoonsgegevens van de cursist opgenomen in de administratie van de school. De school behandelt alle persoonsgegevens vertrouwelijk en zal deze nooit verstrekken aan andere personen of organisaties. Ook alle informatie van persoonlijke aard en de artistieke producten die de cursist in de lessen vervaardigt of inbrengt, worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, behoudens de uitdrukkelijke wens of toestemming van de betreffende cursist.

Scenariovakschool
Postbus 92263
1090 AG Amsterdam
Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34166027

  

Vakopleiding

Inschrijving voor het eerste jaar van de opleiding geschiedt door middel van het daarvoor bestemde online inschrijfformulier op de website.
Annuleren of wijzigen kan tot en met 31 juli.

Annuleringen kunnen schriftelijk aan ons worden doorgeven (Scenariovakschool, Postbus 92263, 1090 AG Amsterdam) of via e-mail. Je ontvangt een bevestiging van je annulering per e-mail, dit bericht is tevens bewijs van annulering.

Met de (elektronische) inzending van het inschrijfformulier verplicht je je tot betaling van het lesgeld, dat € 3.500 bedraagt voor een volledig studiejaar. Je betalingsverplichting vervalt indien je niet tot de schrijfopleiding wordt toegelaten. Indien je wordt toegelaten, ontvang je per post een factuur voor het lesgeld. Uiterlijk 20 augustus voor aanvang van het betreffende studiejaar in september, dienen we de betaling per bank te hebben ontvangen. Gespreide betaling is mogelijk indien je ons machtigt het lesgeld in 10 maandelijkse termijnen te incasseren. Bij de factuur ontvang je een machtigingsformulier voor gespreide betaling. Indien je gebruik wenst te maken van gespreide betaling, dienen wij het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier eveneens voor 20 augustus te hebben ontvangen.

Er bestaat geen recht op restitutie voor niet-gevolgde lessen of wanneer je de schrijfopleiding uit eigen beweging voortijdig onderbreekt. Ook als er sprake is van overmacht in de persoonlijke omstandigheden van de student, is dit voor eigen risico van de student. In het eerste jaar is er wel tot en met 31 januari de mogelijkheid om de opleiding te staken, waarbij de student recht heeft op verrekening van de helft van het betaalde lesgeld. 

Met ondertekening of elektronische verzending van het inschrijfformulier verklaar je je akkoord met deze voorwaarden en met opname van je persoonsgegevens in het bestand van de school.

De school behandelt alle persoonsgegevens vertrouwelijk en zal deze nooit verstrekken aan andere personen of organisaties. Ook alle informatie van persoonlijke aard en de artistieke producten die de student in de lessen vervaardigt of inbrengt, worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden, behoudens de uitdrukkelijke wens of toestemming van de betreffende student.

Schrijversvakschool
Postbus 92263
1090 AG Amsterdam
Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34166027

Realisatie website: WebLab42